slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
399 ДГС Елхово "Предоставяне на услуги по доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС "Елхово". 11.04.2016

398 ДГС Елхово Изработване и доставка на формуляри по Закона за Горите и Закона за Лова и Опазване на Дивеча и др. необходими бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално Поделение Държавно Горско Стопанство „Елхово” 11.04.2016


397 ДГС Елхово "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ЕЛХОВО" 11.04.2016


369 ДГС Елхово „Доставка на техническо оборудване за поливни системи за нуждите на ТП „ДГС Елхово" 29.02.2016

342 ДГС Елхово „Годишни технически прегледи на МПС – 15 /петнадесет/ броя, собственост на „ЮИДП” ДП – Сливен, стопанисвани от ТП „ДГС ЕЛХОВО” по обособени позиции: Позиция №1: Годишни технически прегледи на МПС – 12 /дванадесет/ броя, от тях 3бр. товарни автомобила 04.12.2015

327 ДГС Елхово Годишни технически прегледи на МПС – 15 /петнадесет/ броя, собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – Сливен, стопанисвани от ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО” 17.11.2015326 ДГС Елхово ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА «ЮИДП» ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО «ЕЛХОВО» ГР. ЕЛХОВО. 17.11.2015264 ДГС Елхово ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ЕЛХОВО" 04.09.2015242 ДГС Елхово Информация плащания ДГС Елхово 14.08.2015

плащания май и юни.pdf /22.06.2016/
плащания м.юли.pdf /20.07.2016/
плащания м. август.pdf /22.08.2016/
плащания м. септември.pdf /20.09.2016/
плащания м.октомври.pdf /20.10.2016/
плащания м. ноември.pdf /21.11.2016/
плащания м.декември.pdf /23.12.2016/
плащания м. януари.pdf /22.02.2017/
плащания м.февруари.pdf /22.02.2017/
плащания март.pdf /22.03.2017/
плащания м. април.pdf /19.04.2017/
СПРАВКА ПЛАЩАНИЯ М.МАЙ.pdf /18.05.2017/
справка м.юни.pdf /12.06.2017/
плащания м.юли.pdf /17.07.2017/
справка плащания м.август.pdf /08.08.2017/
справка плащания м. септември.pdf /14.09.2017/
плащания м.октомври.PDF /06.10.2017/
плащания м. ноември.PDF /10.11.2017/
плащане м.декември.pdf /18.12.2017/
Плащания м.януари.PDF /23.01.2018/
Справка м.февруари.PDF /12.02.2018/
Плащания м.април.PDF /17.04.2018/
240 ДГС Елхово "Периодична доставка на железарски и електро материали за нуждите на ТП ДГС "Елхово" 14.08.2015


222 ДГС Елхово „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и проф. на МПС, доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти, почистване на автомобили/автомивка/, собственост на ЮИДП Сливен, стопанисвани от ТП ДГС Елхово, по обособени позиции, за срок о 30.07.2015

161 ДГС Елхово Имуществена застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Елхово” гр.Елхово, за срок от 60 месеца 25.05.2015


113 ДГС Елхово Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, прен. комп., хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS уст-ва, мрежово обор., модеми, рутери и др. техника в извънгаран. срок) за нуждите на ДГС ЕЛХОВО 01.04.2015
96 ДГС Елхово Информация по чл.44 ал.10 ДГС ЕЛХОВО 30.03.2015
72 ДГС Елхово Доставка, чрез закупуване на материали/боя, спрей, разредители, четки и т.н./необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и кубиране на стояща и лежаща дървесина, в района на дейност на ТП ДГС Елхово 25.03.2015

64 ДГС Елхово Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профил. на МПС, доставка на резервни части по заявка на възложителя, доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти, почистване на автом./автомивка/, собственост на ЮИДП Сливен, ДГС Елхово 05.03.2015


57 ДГС Елхово Имуществена застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Елхово” гр. Елхово за срок от 60 месеца ” 11.02.2015

34 ДГС Елхово Имуществена застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от 60 дка на територията на ТП ДГС "Елхово” имот № 000359 10.12.2014
13 ДГС Елхово Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ЮИДП ТП „ДГС Елхово“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците. 25.11.2014