ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГТ - II ETAП Списъци на допуснатите и класирани имоти и на недопуснатите имоти на първи етап по Правилата за закупуване на горски територии от ДП по чл.163 от ЗГ Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, мярка 8.4. „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони : Европа инвестира в селските райони”. Административен договор с ДФ „Земеделие” № BG06RDNP001-8.002-0001-C01/02.04.2020 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Започна приемът на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии от ДП по чл. 163 от ЗГ за 2021г. Информация за единични цени за 1 дка на закупени поземлени имоти в горски територии за 2020г. Африканска чума по свинете - телефони за сигнали Прием на заявки за участие в провеждането на електронни процедури за реализация на дървесина.

Обща информация

Държавно горско стопанство Елхово носи името на град Елхово , където се намира седалището му . На север от него се намира държавно горско стопанство “Тунджа” , на запад граничи с държавно ловно стопанство “Тополовград” , на изток – държавно горско стопанство “Средец” , а на юг е Държавната граница с Република Турция.
Територията на държавно горско стопанство Елхово се намира в Ямболска област и обхваща изцяло две общини – гр.Елхово и гр.Болярово със съответните землища в тях.
Стопанството е разположено в Тунджанската хълмиста и нископланинска област.Горите и горските площи са разположени по северните склонове на Дервенските възвишения , южните склонове на Манастирските възвишения , по хълмовете на Бакаджиците и само малка част от тях – в Елховоското поле . Държавното горско стопанство има неправилна форма с дължина от север на юг около 41,8 км и ширина от изток на запад около 54,6 км.
Сравнително неголямото разнообразие на терена , обуславя и сравнителното еднообразие на наклона, изложението и надморската височина. Това еднообразие на терена прави дърводобива и лесокултурната дейност по лесно достъпни .
Слабо нагънатия терен в района не е позволил да се образува много гъста хидрографска мрежа . Почти цялата територия на стопанството попада във водосбора на р.Тунджа , която е най – голямото водно течение в този район. Тя пресича Елховското поле и Дервентските възвишения , през красив пролом и излиза от страната.
Площта на Държавно горско стопанство Елхово е 35977.0 ха , като държавния горски фонд е 21621,8 ха , а 14355,2 ха е площ на недържавни горски територии – общински , частни и религиозни, залесената площ е 84,1 % от общата площ.
Характерни за региона са широколистните чисти и смесени насаждения, както и лонгозните гори по поречието на р.Тунджа.
Преобладават широколистните насаждения - цер, благун, космат дъб, акация и топола, а иглолистните гори са представени от черборови култури , успоредно с тях е залесявано и с бял бор , който е извън ареала си и след една определена възраст започва масово да съхне, а и често е нападан от различни видове насекомни вредители, създадени са и култури от атласки кедър и зелена дугласка.
Средногодишното ползване на дървесина в държавния горски фонд , предвидено по лесоустройственият проект на територията на стопанство е в размер на 29600 куб.м Предвиденото средногодишно залесяване е на площ от 369 дка, за производството на необходимия посадъчен материал стопанството разполага с горски разсадник „Трънково” с обща площ 30,4 ха.
Голямо е ловностопанското значение на горите . В района на стопанството е създадена фазанария , за развъждане на колхидски фазан , чийто естествени находища се намират в района на резерват „Долна Топчия” , но в момента тя се стопанисва от Държавно ловно стопанство „Тополовград”.
Екологичните условия благоприятстват развъждането на ценен дивеч – благороден елен , сърна дива свиня , зайци ,фазани , яребици и кеклик.