slide

Контакти | ДГС Елхово

Директор:
инж. Николай Атанасов Мишинев
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
8700 Гр.Елхово, ул.”Сан Стефано” № 13
e-mail:
dgselhovo@uidp-sliven.com
телефон:
0478/88262
факс: