slide

Документи | ДГС Елхово

Списъци на жители на Община Елхово, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
12.05.2023 / ДГС Елхово
Списък на площи заети с медоносна дървесна растителност на територията на ТП Държавно горско стопанство гр.Елхово.
Файл
Добавен
01.03.2022 / ДГС Елхово
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА В ТП ДГС ЕЛХОВО ПРЕЗ 2022Г. НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ, ПО РЕДА НА ЧЛ.38,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.
Файл
Добавен
12.11.2021 / ДГС Елхово
Покана за обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство гр.Елхово
Файл
Добавен
20.09.2021 / ДГС Елхово
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА В ТП ДГС ЕЛХОВО ПРЕЗ 2020Г. НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ, ПО РЕДА НА ЧЛ.38,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Елхово
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА В ТП ДГС ЕЛХОВО, ПРЕДВИДЕНА ЗА 2019 Г. ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ .
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Елхово
Информация за определените количества и цени на дърва за огрев за местното население през 2018 година.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Елхово
Информация за обема на дървесината през 2017 г. в ТП ДГС Елхово, предлагана по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Елхово
Изисквания при провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия за 2017г.
Файл
Добавен
08.11.2016 / ДГС Елхово