Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
583 ДГС Елхово 07.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ”ДГС ЕЛХОВО” Виж пълна информация
533 ДГС Елхово 05.12.2016 08.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6503 куб.м. 0 куб.м. 6503 куб.м.
цр, бл, кдб, кгбр, мжд, пбрс, пкл
1701, 1702, 1703 и 1704 Продажба на стояща дървесина на корен 331,653.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции на територията на ТП ДГС "Елхово" Виж пълна информация
531 ДГС Елхово 05.12.2016 08.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3896 куб.м. 0 куб.м. 3896 куб.м.
цр, бл
1705, 1706 и 1707 Процедури за добив на дървесина 74,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№1705, 1706 и 1707, в териториалният обхват на ТП ДГС „Елхово” Виж пълна информация
422 ДГС Елхово 22.11.2016 28.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,656.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП Държавно горско стопанство "Елхово" Виж пълна информация
410 ДГС Елхово 16.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: «Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДГС Елхово» Виж пълна информация
386 ДГС Елхово 08.11.2016 11.11.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 170 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 150 куб.м. 0 куб.м. 383 куб.м.
акация
1615261 Процедури за добив на дървесина 7,277.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч в горски насаждения, съгласно изискванията на „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите” (Обн. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011 г изм.и доп. бр.63/16.07.2013. изм.и доп. бр.72/18.09.2015г.), разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект №1615261 от КЛФ-2016 г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Елхово”. Виж пълна информация
321 ДГС Елхово 13.10.2016 19.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Елхово" Виж пълна информация
305 ДГС Елхово 07.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ”ДГС ЕЛХОВО”. Виж пълна информация
Процедура № 305 на ДГС Елхово от 07.10.2016 е прекратена!
192 ДГС Елхово 22.08.2016 25.08.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154.57 куб.м. 32.05 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186.62 куб.м.
чб,здг
161520А Процедури за продажба на дървесина 13,515.75 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добито количество дървесина на територията на «ЮИДП» ДП Сливен, ТП ДГС "Елхово " Виж пълна информация
Процедура № 192 на ДГС Елхово от 22.08.2016 е прекратена!
131 ДГС Елхово 01.08.2016 04.08.2016 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 233,271.47 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, залесяване и отглеждане на новосъздадените горски култури в обект № 4 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, ТП Държавно горско стопанство - Елхово. Виж пълна информация
75 ДГС Елхово 09.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части за автомобили, собственост на ЮИДП, стопанисвани от ТП ДГС „Елхово" Виж пълна информация
32 ДГС Елхово 02.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери и др.техника в извънгаранционен срок) за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
24 ДГС Елхово 05.07.2016 28.07.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ”ДГС ЕЛХОВО" Виж пълна информация
16 ДГС Елхово 28.07.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на техническо оборудване за поливни системи за нуждите на ТП „ДГС Елхово” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на техническо оборудване за поливни системи по опис - Приложение 1; Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа помпа-2-монофазна; Обособена позиция № 3 – доставка на моторна помпа-2" Виж пълна информация