Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1886 ДГС Елхово 30.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
1859 ДГС Елхово 23.02.2018 2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 172,398.95 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури в обект № 2 Виж пълна информация
1806 ДГС Елхово 09.02.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1713 куб.м. 0 куб.м. 1733 куб.м.
цр,бл,мждр
1810 Продажба на стояща дървесина на корен 90,116.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за местни търговци. Виж пълна информация
1779 ДГС Елхово 30.01.2018 1/2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 99,791.03 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на култури, отглеждане на култури и дейности разсадниково производство в обект №1/2018 Виж пълна информация
1746 ДГС Елхово 09.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 117 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2383 куб.м. 0 куб.м. 2500 куб.м.
цр,бл
1801а Процедури за продажба на дървесина 177,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина в обект №1801А Виж пълна информация
1688 ДГС Елхово 20.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2924 куб.м. 0 куб.м. 2983 куб.м.
цр,бл,кдб,кгбр;мжд
1807 и 1808 Продажба на стояща дървесина на корен 155,116.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба нa стояща дървесина на корен в обекти №1807 и №1808 на територията на ТП ДГС "Елхово" Виж пълна информация
1687 ДГС Елхово 20.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 845 куб.м. 152 куб.м. 0 куб.м. 7960 куб.м. 9 куб.м. 8981.00 куб.м.
цр,бл,кдб,чб,кгбр,мждр
1801,1802,1903,1804,1805,1806 Процедури за добив на дървесина 174,382.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти № 1801, № 1802, № 1803, № 1804, № 1805, № 1806 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
1614 ДГС Елхово 06.12.2017 1/2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до складовете, определени в техническите задания към обект № 1/2018 Виж пълна информация
1538 ДГС Елхово 20.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Елхово" Виж пълна информация
1528 ДГС Елхово 14.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери и друга техника в извънгаранционен срок) за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
1473 ДГС Елхово 17.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика, доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Елхово”, по обособени позиции:
Обособена позиция №1 - Техническо обслужване на МПС, включващо основен,текущ ремонт и профилактика.
Обособена позиция № 2 - Доставка на резервни части и консумативи
Виж пълна информация
1457 ДГС Елхово 19.10.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 793 куб.м. 0 куб.м. 793 куб.м.
цр;бл
1720 Процедури за добив на дървесина 15,067.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост от Обект № 1720 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
1404 ДГС Елхово 12.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 611 куб.м. 16 куб.м. 2976 куб.м. 0 куб.м. 39 куб.м. 3792 куб.м.
чб;бб
№1718 и №1719 Процедури за добив на дървесина 77,736.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина в обекти №1718 и №1719 Виж пълна информация
1393 ДГС Елхово 20.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство-Елхово Виж пълна информация
1352 ДГС Елхово 11.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 277 куб.м. 105 куб.м. 0 куб.м. 500 куб.м. 0 куб.м. 882 куб.м.
ак
1717 Процедури за добив на дървесина 16,758.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обект № 1717 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
1297 ДГС Елхово 11.08.2017 17.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на доставчик на постелен инвентар, покривки, завеси и др. за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Елхово". Виж пълна информация
1217 ДГС Елхово 26.07.2017 2/2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 208,143.49 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на комплекс от дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово в Обект №2/2017 Виж пълна информация
1177 ДГС Елхово 11.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, сървъри, копирни машини, монитори, хардуер, софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори/ за нуждите на ТП „ДГС Елхово“ по обособени позиции за срок от 12 месеца Виж пълна информация
1174 ДГС Елхово 30.06.2017 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя, за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Елхово”. Виж пълна информация
1170 ДГС Елхово 29.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „ЕЛХОВО" Виж пълна информация
Процедура № 1170 на ДГС Елхово от 29.06.2017 е прекратена!