Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5727 ДГС Елхово 30.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
455 куб.м. 2215 куб.м. 160 куб.м. 9705 куб.м. 1077 куб.м. 0 куб.м. 13612 куб.м.
цр;бл;чб;кдб;бб;лп
№ 2201 № 2202 №2203 № 2204 № 2205 № 2206 № 2207 № 2208 № 2209 № 2210 Процедури за добив на дървесина 350,771.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
5643 ДГС Елхово 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 941 куб.м. 0 куб.м. 990 куб.м.
цр;бл
№ 2125 № 2126 Процедури за добив на дървесина 21,780.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обект № 2125 и Обеккт № 2126 Виж пълна информация
5536 ДГС Елхово 10.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 15 куб.м. 1 куб.м. 163 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м.
цр;бл;чб
2124 Процедури за продажба на дървесина 21,024.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
5532 ДГС Елхово 08.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 10.40 куб.м. 0 куб.м. 40.95 куб.м. 465.85 куб.м. 0 куб.м. 517.20 куб.м.
цр;бл;чб
2023 Процедури за продажба на дървесина 36,882.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
5445 ДГС Елхово 23.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81.90 куб.м. 716.10 куб.м. 0 куб.м. 798 куб.м.
цр;бл;чб
2122 Процедури за продажба на дървесина 56,861.70 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
5222 ДГС Елхово 06.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 65 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 1609 куб.м. 0 куб.м. 1675 куб.м.
цр;бл
№ 2119 № 2120 Процедури за добив на дървесина 36,850.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обекти № 2119 и № 2120 Виж пълна информация
5221 ДГС Елхово 06.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 169 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 3333 куб.м. 0 куб.м. 3507 куб.м.
чб;кдб;цр;бл;
№ 2117 № 2118 Продажба на стояща дървесина на корен 170,012.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2117 и обект № 2118 горски територии, държавна собтвеност, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Елхово” Виж пълна информация
5141 ДГС Елхово 16.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 588.5 куб.м. 0 куб.м. 588.5 куб.м.
кдб;цр;бл
2116 Процедури за продажба на дървесина 42,960.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на дървесина по действително добити количества в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Елхово" Виж пълна информация
5105 ДГС Елхово 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
67 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 1703 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 1887 куб.м.
цр;бл;чб;бб
№ 2114 № 2115 Процедури за продажба на дървесина 108,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества от временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" в обект № 2114 и обект № 2115 Виж пълна информация
5104 ДГС Елхово 11.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 823 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 895 куб.м.
цр;бл;чб
2113 Процедури за добив на дървесина 19,715.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2113- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
5103 ДГС Елхово 11.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 880 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 992 куб.м.
цр;бл;бб
2112 Процедури за добив на дървесина 21,874.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2112- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
5086 ДГС Елхово 22.02.2021 2/2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 369,119.09 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури и оран горски разсадник в Обект № 2/2021 Виж пълна информация
5007 ДГС Елхово 28.01.2021 1/2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до складовете, определени в техническо задание към обект №1/2021 Виж пълна информация
4971 ДГС Елхово 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 1036 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м. 7718 куб.м. 0 куб.м. 8904 куб.м.
чб,бл,цр,др.
2102 Ц Продажба на стояща дървесина на корен 323,356.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102 Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Елхово” Виж пълна информация
4897 ДГС Елхово 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тунджа”, ТП „ДГС Елхово”, ТП „ДЛС Тополовград” и ТП „ДГС Свиленград” Виж пълна информация
Процедура № 4897 на ДГС Елхово от 17.12.2020 е прекратена!
4860 ДГС Елхово 08.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 116 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 1110 куб.м. 0 куб.м. 1238 куб.м.
цр;бл;чб;кдб
2105 Продажба на стояща дървесина на корен 49,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
4859 ДГС Елхово 08.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 213 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 4751 куб.м. 0 куб.м. 4986 куб.м.
цр;бл;чб;кдб
2106,2107,2108,2109,2110 Процедури за добив на дървесина 109,732.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обекти № 2106, № 2107, № 2108, № 2109, № 2110 Виж пълна информация
4786 ДГС Елхово 11.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 226 куб.м. 19 куб.м. 438 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 729 куб.м.
цр;чб;кдб
2031 Процедури за добив на дървесина 17,067.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2031- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
4768 ДГС Елхово 16.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м.
чб
2029, 2030 Процедури за продажба на дървесина 2,259.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества от временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" от КЛФ 2020 в обект № 2029 и обект № 2030 Виж пълна информация
4764 ДГС Елхово 13.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 480 куб.м. 0 куб.м. 518 куб.м.
цр;бл;кдб
2028 Процедури за добив на дървесина 10,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2028 Виж пълна информация