Процедура № 6942 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 12.02.2024 65,000.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конурс
Предмет Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад попадащ в териториалния обхват на ТП ДГС Елхово до адрес на краен потребител

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1/2024 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2500 Пр. куб.м.