Процедури

Процедура № 6166 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 13.06.2022
Втора дата
Начална цена 30,728.88 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Отглеждане на горски култури

Данни за дървесината

Обект/и № № 202203 Л
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.