Процедури

Процедура № 6127 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 09.05.2022
Втора дата
Начална цена 77,814.27 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Отглеждане на горски култури

Данни за дървесината

Обект/и № № 202203 Л № 202204 Л № 202205 Л
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.