Процедура № 6118 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Елхово 03.05.2022 98,977.19 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конурс Залесяване, отглеждане на горски култури и производство на посадъчен материал в горски разсадник „Трънково“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 202202Л 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.