Процедури

Процедура № 6078 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 08.04.2022
Втора дата
Начална цена 115,377.91 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Залесяване, отглеждане на горски култури и производство на посадъчен материал в горски разсадник „Трънково“

Данни за дървесината

Обект/и № 202202Л
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.