Процедури

Процедура № 5918 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 31.01.2022
Втора дата
Начална цена 123,359.10 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, залесяване и попълване в Обект № 202201 Л

Данни за дървесината

Обект/и № № 202201 Л
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.