Процедури

Процедура № 5917 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 31.01.2022
Втора дата
Начална цена 86,086.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № № 2216 № 2217 № 2218 № 2219
Дървесен вид цр;бл
Едра 0 куб.м.
Средна 285 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3016 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3311 куб.м.