Процедури

Процедура № 531 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 05.12.2016
Втора дата 08.12.2016
Начална цена 74,024.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№1705, 1706 и 1707, в териториалният обхват на ТП ДГС „Елхово”

Данни за дървесината

Обект/и № 1705, 1706 и 1707
Дървесен вид цр, бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3896 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3896 куб.м.