Процедура № 5221 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Елхово 06.04.2021 170,012.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Търг с тайно наддаване Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2117 и обект № 2118 горски територии, държавна собтвеност, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Елхово”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2117 № 2118 чб;кдб;цр;бл; 0 куб.м. 169 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 3333 куб.м. 0 куб.м. 3507 куб.м.