Процедури

Процедура № 4971 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 15.01.2021
Втора дата
Начална цена 323,356.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102 Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Елхово”

Данни за дървесината

Обект/и № 2102 Ц
Дървесен вид чб,бл,цр,др.
Едра 115 куб.м.
Средна 1036 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 35 куб.м.
За огрев 7718 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 8904 куб.м.