Процедури

Процедура № 4382 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 08.06.2020
Втора дата
Начална цена 7,938.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на дейности в горски територии
Предмет Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2021- ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2021
Дървесен вид цр;бл;чб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 368 куб.м.
За огрев 10 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 378 куб.м.