Процедури

Процедура № 386 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 08.11.2016
Втора дата 11.11.2016
Начална цена 7,277.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч в горски насаждения, съгласно изискванията на „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите” (Обн. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011 г изм.и доп. бр.63/16.07.2013. изм.и доп. бр.72/18.09.2015г.), разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект №1615261 от КЛФ-2016 г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Елхово”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1615261
Дървесен вид акация
Едра 0 куб.м.
Средна 170 куб.м.
Дребна 63 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 150 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 383 куб.м.