Процедури

Процедура № 3835 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 29.01.2020
Втора дата
Начална цена 358,300.47 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури и оран горски разсадник в Обект №2/2020

Данни за дървесината

Обект/и № 2/2020
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.