Процедури

Процедура № 3822 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 28.01.2020
Втора дата
Начална цена 34,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до складовете, определени в техническо задание към обект №1/2020.

Данни за дървесината

Обект/и № 1/2020
Дървесен вид
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 0 Пр. куб.м.
За огрев 0 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 0 Пр. куб.м.