Процедури

Процедура № 3126 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 28.06.2019
Втора дата
Начална цена 5,920.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Поддръжка на съществуващи лесокултурни прегради на територията на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.