Процедури

Процедура № 2958 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 12.04.2019
Втора дата
Начална цена 10,947.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост, Обект №1905 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № 1905
Дървесен вид цр,бл,кдб
Едра 0 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 523 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 534 куб.м.