Процедури

Процедура № 2893 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 21.03.2019
Втора дата
Начална цена 2,028.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост, Обект №1919 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № 1919
Дървесен вид цр,бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 104 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 104 куб.м.