Процедури

Процедура № 2804 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 18.02.2019
Втора дата
Начална цена 33,033.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №1917 и №1918 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № 1917 и 1918
Дървесен вид цр,бл,кдб
Едра 0 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1625 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1694 куб.м.