Процедури

Процедура № 2773 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 08.02.2019
Втора дата
Начална цена 347,570.72 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури и дейности в горски разсадник „Трънково” в Обект №2/2019

Данни за дървесината

Обект/и № 2/2019
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.