Процедури

Процедура № 2728 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 31.01.2019
Втора дата
Начална цена 426,491.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с ЯВНО наддаване
Предмет Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация.

Данни за дървесината

Обект/и № 1902Ц
Дървесен вид бб, чб, дб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 11184 куб.м.