Процедури

Процедура № 2614 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 14.12.2018
Втора дата
Начална цена 139,184.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №1902, №1903, №1904, №1905, №1906, №1907, №1908 и №1909 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № 1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909
Дървесен вид цр,бл,кдб,кгбр;мждр,ак,чб,тп
Едра 639 куб.м.
Средна 90 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 6352 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 7081 куб.м.