Процедури

Процедура № 2337 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 28.08.2018
Втора дата
Начална цена 26,617.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост от Обект № 1815 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № 1815
Дървесен вид ак, бл, цр
Едра 0 куб.м.
Средна 168 куб.м.
Дребна 100 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1097 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1365 куб.м.