Процедури

Процедура № 2063 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 02.05.2018
Втора дата
Начална цена 46,936.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обект № 1813 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № 1813
Дървесен вид цр,бл,кдб,кгбр;мждр,гбр,пкл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 43 куб.м.
За огрев 2364 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2407 куб.м.