Процедура № 1859 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 23.02.2018 172,398.95 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури в обект № 2

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.