Процедури

Процедура № 1859 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 23.02.2018
Втора дата
Начална цена 172,398.95 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури в обект № 2

Данни за дървесината

Обект/и № 2
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.