Процедури

Процедура № 1779 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 30.01.2018
Втора дата
Начална цена 99,791.03 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Попълване на култури, отглеждане на култури и дейности разсадниково производство в обект №1/2018

Данни за дървесината

Обект/и № 1/2018
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.