Процедури

Процедура № 1687 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 20.12.2017
Втора дата
Начална цена 174,382.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти № 1801, № 1802, № 1803, № 1804, № 1805, № 1806 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № 1801,1802,1903,1804,1805,1806
Дървесен вид цр,бл,кдб,чб,кгбр,мждр
Едра 15 куб.м.
Средна 845 куб.м.
Дребна 152 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 7960 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Всичко 8981.00 куб.м.