Процедури

Процедура № 1614 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 06.12.2017
Втора дата
Начална цена 28,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до складовете, определени в техническите задания към обект № 1/2018

Данни за дървесината

Обект/и № 1/2018
Дървесен вид
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 0 Пр. куб.м.
За огрев 0 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 0 Пр. куб.м.