Процедури

Процедура № 1457 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 19.10.2017
Втора дата
Начална цена 15,067.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост от Обект № 1720 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № 1720
Дървесен вид цр;бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 793 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 793 куб.м.