Процедури

Процедура № 1352 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 11.09.2017
Втора дата
Начална цена 16,758.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обект № 1717 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № 1717
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 277 куб.м.
Дребна 105 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 500 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 882 куб.м.