Процедури

Процедура № 131 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 01.08.2016
Втора дата 04.08.2016
Начална цена 233,271.47 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, залесяване и отглеждане на новосъздадените горски култури в обект № 4 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, ТП Държавно горско стопанство - Елхово.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.