Процедури

Процедура № 1217 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 26.07.2017
Втора дата
Начална цена 208,143.49 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на комплекс от дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово в Обект №2/2017

Данни за дървесината

Обект/и № 2/2017
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.