Обща информация

ДГС Елхово

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
Държавно горско стопанство Елхово носи името на град Елхово , където се намира седалището му . На север от него се намира държавно горско стопанство “Тунджа” , на запад граничи с държавно ловно стопанство “Тополовград” , на изток – държавно горско стопанство “Средец” , а на юг е Държавната граница с Република Турция.
Територията на държавно горско стопанство Елхово се намира в Ямболска област и обхваща изцяло две общини – гр.Елхово и гр.Болярово със съответните землища в тях.
Стопанството е разположено в Тунджанската хълмиста и нископланинска област.Горите и горските площи са разположени по северните склонове на Дервенските възвишения , южните склонове на Манастирските възвишения , по хълмовете на Бакаджиците и само малка част от тях – в Елховоското поле . Държавното горско стопанство има неправилна форма с дължина от север на юг около 41,8 км и ширина от изток на запад около 54,6 км.
Сравнително неголямото разнообразие на терена , обуславя и сравнителното еднообразие на наклона, изложението и надморската височина. Това еднообразие на терена прави дърводобива и лесокултурната дейност по лесно достъпни .
Слабо нагънатия терен в района не е позволил да се образува много гъста хидрографска мрежа . Почти цялата територия на стопанството попада във водосбора на р.Тунджа , която е най – голямото водно течение в този район. Тя пресича Елховското поле и Дервентските възвишения , през красив пролом и излиза от страната.
Площта на Държавно горско стопанство Елхово е 35977.0 ха , като държавния горски фонд е 21621,8 ха , а 14355,2 ха е площ на недържавни горски територии – общински , частни и религиозни, залесената площ е 84,1 % от общата площ.
Характерни за региона са широколистните чисти и смесени насаждения, както и лонгозните гори по поречието на р.Тунджа.
Преобладават широколистните насаждения - цер, благун, космат дъб, акация и топола, а иглолистните гори са представени от черборови култури , успоредно с тях е залесявано и с бял бор , който е извън ареала си и след една определена възраст започва масово да съхне, а и често е нападан от различни видове насекомни вредители, създадени са и култури от атласки кедър и зелена дугласка.
Средногодишното ползване на дървесина в държавния горски фонд , предвидено по лесоустройственият проект на територията на стопанство е в размер на 29600 куб.м Предвиденото средногодишно залесяване е на площ от 369 дка, за производството на необходимия посадъчен материал стопанството разполага с горски разсадник „Трънково” с обща площ 30,4 ха.
Голямо е ловностопанското значение на горите . В района на стопанството е създадена фазанария , за развъждане на колхидски фазан , чийто естествени находища се намират в района на резерват „Долна Топчия” , но в момента тя се стопанисва от Държавно ловно стопанство „Тополовград”.
Екологичните условия благоприятстват развъждането на ценен дивеч – благороден елен , сърна дива свиня , зайци ,фазани , яребици и кеклик.
cta-panel-image
news-panel-image
  • 2000 бр. фиданки бяха залесени от ДГС-Елхово за Седмица на гората

    Залесени бяха дребноразмерни фиданки от дървесния вид цер в землището на с. Стефан Караджово.

  • ТП "ДГС Елхово" постави началото на плануваните си мероприятия по повод предстоящия лесовъдски празник Седмица на гората 2024 г.

    Ученици получиха ценни съвети от горските специалисти за различните дървесни видове и методите на залесяване