Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
410 ДГС Елхово 16.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: «Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДГС Елхово» Виж пълна информация
386 ДГС Елхово 08.11.2016 11.11.2016 1615261
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 170 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 150 куб.м. 0 куб.м. 383 куб.м.
акация
Процедури за добив на дървесина 7,277.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч в горски насаждения, съгласно изискванията на „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите” (Обн. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011 г изм.и доп. бр.63/16.07.2013. изм.и доп. бр.72/18.09.2015г.), разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект №1615261 от КЛФ-2016 г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Елхово”. Виж пълна информация
321 ДГС Елхово 13.10.2016 19.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Елхово" Виж пълна информация
305 ДГС Елхово 07.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ”ДГС ЕЛХОВО”. Виж пълна информация
Процедура № 305 на ДГС Елхово от 07.10.2016 е прекратена!
192 ДГС Елхово 22.08.2016 25.08.2016 161520А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154.57 куб.м. 32.05 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186.62 куб.м.
чб,здг
Процедури за продажба на дървесина 13,515.75 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добито количество дървесина на територията на «ЮИДП» ДП Сливен, ТП ДГС "Елхово " Виж пълна информация
Процедура № 192 на ДГС Елхово от 22.08.2016 е прекратена!
131 ДГС Елхово 01.08.2016 04.08.2016 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 233,271.47 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, залесяване и отглеждане на новосъздадените горски култури в обект № 4 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, ТП Държавно горско стопанство - Елхово. Виж пълна информация
75 ДГС Елхово 09.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части за автомобили, собственост на ЮИДП, стопанисвани от ТП ДГС „Елхово" Виж пълна информация
32 ДГС Елхово 02.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери и др.техника в извънгаранционен срок) за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
24 ДГС Елхово 05.07.2016 28.07.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ”ДГС ЕЛХОВО" Виж пълна информация
16 ДГС Елхово 28.07.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на техническо оборудване за поливни системи за нуждите на ТП „ДГС Елхово” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на техническо оборудване за поливни системи по опис - Приложение 1; Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа помпа-2-монофазна; Обособена позиция № 3 – доставка на моторна помпа-2" Виж пълна информация