Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1177 ДГС Елхово 11.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, сървъри, копирни машини, монитори, хардуер, софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори/ за нуждите на ТП „ДГС Елхово“ по обособени позиции за срок от 12 месеца Виж пълна информация
1174 ДГС Елхово 30.06.2017 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя, за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Елхово”. Виж пълна информация
1170 ДГС Елхово 29.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „ЕЛХОВО" Виж пълна информация
Процедура № 1170 на ДГС Елхово от 29.06.2017 е прекратена!
1165 ДГС Елхово 05.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на питейна вода за нуждите на ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
1124 ДГС Елхово 19.06.2017 1716
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 72 куб.м. 0 куб.м. 72 куб.м.
цр,бл
Процедури за добив на дървесина 1,368.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост от Обект № 1716 Виж пълна информация
1123 ДГС Елхово 19.06.2017 1715
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1031 куб.м. 308 куб.м. 78 куб.м. 25 куб.м. 10 куб.м. 12 куб.м. 1464 куб.м.
топола
Продажба на стояща дървесина на корен 75,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1715 Виж пълна информация
1065 ДГС Елхово 23.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,656.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП Държавно горско стопанство "Елхово" Виж пълна информация
1015 ДГС Елхово 15.05.2017 1714
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 44 куб.м. 1 куб.м. 736 куб.м. 0 куб.м. 129 куб.м. 927 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 35,194.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Елхово - обект 1714 Виж пълна информация
1006 ДГС Елхово 11.05.2017 1714
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 33 куб.м. 1 куб.м. 536 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 702 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 26,754.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1714 на територията на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
Процедура № 1006 на ДГС Елхово от 11.05.2017 е прекратена!
980 ДГС Елхово 26.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,155.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици Виж пълна информация
897 ДГС Елхово 06.04.2017 1713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1319 куб.м. 0 куб.м. 1319 куб.м.
цр,бл,кдб,кгбр
Продажба на стояща дървесина на корен 67,269.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1713 на територията на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
896 ДГС Елхово 06.04.2017 1711 и 1712
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6008 куб.м. 0 куб.м. 6008 куб.м.
цр,бл,кдб,кгбр,мжд,пяс
Продажба на стояща дървесина на корен 306,408.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обекти № 1711 и №1712 на територията на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
895 ДГС Елхово 06.04.2017 1708,1709 и 1710
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3596 куб.м. 0 куб.м. 3596 куб.м.
цр,бл,мжд,кдб
Процедури за добив на дървесина 68,324.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№ 1708; 1709; и 1710 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
865 ДГС Елхово 24.03.2017 1705А, 1706А и 1707А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3041 куб.м. 0 куб.м. 3041 куб.м.
цр,бл, кдб
Процедури за продажба на дървесина 212,870.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина, находяща се на временни складове в Обекти №№ 1705а ; 1706а; 1707а Виж пълна информация
852 ДГС Елхово 17.03.2017 171616 б
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 630 куб.м. 0 куб.м. 675 куб.м.
цер и благун
Процедури за продажба на дървесина 47,250.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС "Елхово" Виж пълна информация
815 ДГС Елхово 02.03.2017 10.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,656.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП Държавно горско стопанство "Елхово" Виж пълна информация
Процедура № 815 на ДГС Елхово от 02.03.2017 е прекратена!
750 ДГС Елхово 24.02.2017 1/2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 69,534.12 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на култури, отглеждане на култури и дейности разсадниково производство на територията на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
730 Централно Управление 07.03.2017 1703 Продажба на стояща дървесина на корен 543,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1703 - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
720 ДГС Елхово 14.02.2017 171612А и 171616А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 556.5 куб.м. 0 куб.м. 824.5 куб.м.
акация ,цер и благун
Процедури за продажба на дървесина 55,715.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС "Елхово" от обекти № 171612А и № 171616А Виж пълна информация
597 ДГС Елхово 13.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на техническо оборудване за поливни системи за нуждите на ТП „ДГС Елхово” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на техническо оборудване за поливни системи по опис- Приложение 1; Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа помпа-2-монофазна; Обособена позиция № 3 – доставка на моторна помпа-2 Виж пълна информация